Klub skeptiků "vyvrací" astrologii - moje reakce

09.02.2021

V tomto článku budu reagovat na snahu "klubu skeptiků Sisyfos" o vyvrácení funkčnosti astrologie pomocí argumentů sestavených do 33 bodů. Není to tak, že by mi záleželo na názoru klubu Sisyfos, tento jejich starší článek je ale napsán poměrně obsáhle a tak podle mě dobře reprezentuje stále opakující se argumenty proti západní astrologii, na které jsem chtěl už delší dobu reagovat. 


Zde lze nalézt originální článek

Teď pojďme rovnou k analýze tohoto článku:


"Je kuriózní, že astrologie, která podle astronomů zemřela už ve 17. století, stále žije a vzkvétá. Veřejná střetnutí s astrology nevyhráváme, stojí názor proti názoru. Někdy jsme snad neúspěšní proto, že nepoužijeme všechny pádné argumenty, které jsou k dispozici. Předkládám proto sbírku 33 argumentů, které jsem posbíral v moudrých knihách a článcích, a zčásti také "vymyslel".
Je s podivem, že jsem v protiastrologické literatuře takový kompletní přehled nenašel. Většinu kritiků rušilo na astrologii jen několik jejích tezí a spokojili se s jejich vyvrácením. Ke zpochybnění astrologie to totiž postačí, ostatní námitky jsou už redundantní, škoda času. Přesto přehled argumentů nabízím."

"1/ Výchozí předpoklady Astrologie vychází z pozemského pohledu na oblohu, z geocentrické představy o vesmíru, z předpokladu o dokonale kruhových drahách. Nebeská tělesa jsou pouhé body nebo kuličky. Astrologie nepočítá s heliocentrickým uspořádáním sluneční soustavy, nezajímají ji vzdálenosti kosmických těles od Země ani jejich hmotnosti. K sestavení horoskopu stačí poloha těles na nebeské sféře a úhly, aspekty mezi nimi, a určení čtyř základních bodů - průsečíků ekliptiky s kružnicí místního poledníku a s horizontem. Ve starověké astrologii pak záleželo na postavení sedmi těles v horoskopu, tj. Slunce, Měsíce, Venuše, Marsu, Jupiteru, Merkuru a Saturnu. Z takového neúplného a mylného obrazu vesmíru nelze přirozeně odvodit žádný validní kauzální vztah mezi vesmírem a životem člověka na Zemi."

MOJE ODPOVĚĎ: Astrologie v minulosti pracovala s geocentrickým pohledem na vesmír stejně jako astronomie. Současní a všichni moderní astrologové si jsou samozřejmě vědomi heliocentrického fungování Sluneční soustavy, ale přece, pokud astrologicky vyšetřujeme život na Zemi, tak užíváme geocentrický pohled. Ten může být navíc hypoteticky chápán jako správný i astronomicky, pokud prostě uvažujeme vztažnou soustavu, kde je Země pevným bodem. Co se týče vzdálenosti planet, například Jan Kefer ve své Praktické astrologii, která je jednou ze základních děj České astrologie, uvažuje vzdálenost planet jako jeden faktor ovlivňující sílu jejich účinku. Konstatní hmotnost těchto těles se neuvažovala proto, protože se vliv planet vypozorovával prostě jinak. To neznamená, že je tam určitý vliv vyloučen.

Takto vypadá oběh Venuše kolem Země, když se uvažuje geocentrická perspektiva. (tip: dejte dvojnásobnou rychlost videa )


"2/ Základní dilema Podle astrologů vliv planet, Měsíce a Slunce na člověka nezávisí na jejich hmotnosti a vzdálenosti od Země. V tom případě ovšem stejným způsobem na člověka působí minimálně kvadriliony hvězd a planet v pozorovatelném Vesmíru. Je-li tomu opačně a hmotnost se vzdáleností svou roli hrají, což je v souladu se všemi znalostmi o fyzikálních působeních těles, pak Měsíc, Slunce a Jupiter převáží vliv všech ostatních nebeských těles."

MOJE ODPOVĚĎ: Možná někteří astrologové toto tvrdí, ale já jsem se spíš setkal s opakem a sám takto neuvažuji. O vzdálenostech jsem mluvil v předchozím bodě. Uran, Neptun mohou mít z hlediska astrologie v nativitě dost nezřetelný vliv, pokud nejsou nějak zdůrazněny a malé vzdálené Pluto má astrologicky hluboký, skrytý vliv, který je dost často velmi nezřetelný.


"3/ Astrologie jako spekulativní záležitost Vlastnosti lidí odpovídající určité konstelaci planet nemohly být odvozeny na základě zkušenosti. Už proto ne, že vzájemné postavení planet, Slunce, Měsíce, postavení v Galaxii a místa narození se neustále mění a prakticky nikdy se neopakuje tatáž konstelace. Pro každý určitý okamžik je tato konstelace nová. I když se respektuje starověká nepřesnost v měření polohy planet, tak se podle moderních výpočtů může tatáž konfigurace znovu vyskytnout v průměru teprve za deset tisíc trilionů let (dle Grygara). Stejně tak jsou vymyšlené role jednotlivých "planet"."

MOJE ODPOVĚĎ: Stejně tak se v psychologii nikdy nepracuje s více lidmi, kteří mají stejné dětství, podmínky a genetiku. Přesto se vyvozují závěry a předpoklady. V astrologii se počítá se známými konstelacemi a celek se posuzuje skrze tzv. syntézu, která nemusí mít úplně exaktní pravidla, ale ty nemá ani ve všem např. psychoterapie.


"4/ Co je nahoře, je i dole Jedním z východisek astrologie je tato stará představa o existenci magických vzájemných vztahů mezi vesmírem a Zemí. Údajně ji vyslovil mýtický bůh Hermes Trismegistos. Žádná taková paralela mezi vesmírem a životem člověka však nebyla nalezena."

MOJE ODPOVĚĎ: Astrologie jako praxe říká že ano a nepodmiňuje svůj nárok na existenci tím, že budou nejprve objeveny tyto vztahy fyzikálně. Hledání fyzikálního vysvětlení těchto vztahů není předmětem astrologie.


"5/ Velikost vlivu planet Astrologie předpokládá, že planety obíhají kolem Země po kruhových drahách a mají proto stále stejně silný vliv na člověka. Jenže ve skutečnosti planety obíhají kolem Slunce a jejich dráhy jsou navíc eliptické, takže se jejich vzdálenosti od Země neustále mění. Např. u Marsu je rozdíl mezi minimální a maximální vzdáleností od Země 1:7. Existuje-li kauzální vztah mezi polohou planet a jejich působením na člověka, pak musí efekt Marsu kolísat, protože síla jeho gravitace na Zemi kolísá v mezích 1:50."

MOJE ODPOVĚĎ: To už se řešilo v předchozích bodech. Například zmíněný Mars byl v létě 2020 velmi blízko Zemi a navíc ve svém znamení Berana, kde podnítil spoustu aktivity a výtržností (například zapalování budov, aut, ničení obchodů hnutím BLM a Antifa v USA, které tou dobou dosáhlo extrému, o kterém se mluví ještě dnes). V nativitě se se vzdáleností v moderní astrologii také počítá, i když se neuvažuje, že velikost přitažlivé síly je přímo úměrná síle vlivu na povahu.


"6/ Mechanismus působení nebeských těles na člověka Známe jen 4 fyzikální síly (gravitace, elektromagnetismus, silná a slabá jaderná síla), z nichž v úvahu připadá jen gravitace, která společně s elektromagnetismem má daleký dosah, ale na rozdíl od elektromagnetismu je pouze přitažlivá. Gravitační síla je ovšem velice slabá, např. gravitační vliv Měsíce na dítě, které drží matka v náručí, je mnohonásobně menší než gravitační síla matčina těla (J. Kelly). Někteří dnešní astrologové proto soudí, že existuje nějaká jiná, dosud neznámá síla, anebo připouštějí, že kauzální vztah mezi planetami a ději na zemi není, že jde o vztah nekauzální, čistě korelativní. Odvolávají se i na jakousi synchronicitu a na názory psychoanalytika C. Junga. Domnívají se, že tyto vztahy lze vyhledat jen psychologicky, vnitřním poznáním, intuitivně. Od klasické astrologie utíkají proto astrologové k astrologii symbolické."

MOJE ODPOVĚĎ: Gravitace byla zatím objevena jen v nepřímých účincích a částice graviton je ryze hypotetická. Stejně ryze hypotetický je předpoklad, že se gravitace specializuje jen na přitažlivost a nemůže v bytostech jiným způsobem nic ovlivnit. Na druhou stranu elektromagnetické záření ovlivňuje elektromagnetické pole Země, ve kterém se pak lidé rodí se svými těly, které samy pracují na elektrické bázi. Uvedu jeden příklad: spoustu rodičů autistických dětí vědí o vlivu úplňku na jejich přecitlivělé děti, nehledě na to, jestli je Měsíc vidět nebo ne. (viz dokument české televize Děti úplňku) Dále je pravda, že někteří astrologové to chápají úplně jinak, třeba jen čistě symbolicky, ale to není argument proti astrologii.


"7/ Absence výkladu mechanismu Mnoho dnešních astrologů odmítá vědecký přístup a hledání kauzality úplně a tvrdí, že vůbec nezáleží na tom, jak astrologie funguje. Podstatné je, že "to" funguje. To je ovšem názor z vědeckého hlediska nepřijatelný. Jestliže něco funguje, musí být mezi příčinou a následkem kauzální spojení, které se dá prokázat příslušnou teorií nebo alespoň statisticky."

MOJE ODPOVĚĎ: Astrologie nemá pevné místo ve společnosti tak jako třeba fyzika a proto se za astrologa může prohlašovat těméř každý. Tento bod vůbec není argument proti astrologii jakožto oboru lidské činnosti. Na rocích 2020 a 2021 lze krásně vidět, jak postupuje například medicína. S podporou politiků a korporací se razí nějaký názor a opačné názory lékařských autorit jsou cenzurované (a navzájem si odporují). Je to snad argument proti západní medicíně jako takové? Když astrolog říká, že mu na tom nezáleží, tak to ještě neznamená, že by na tom nemělo záležet například fyzikovi. Stejně tak řidič taxíku může svojí práci dělat poctivě bez znalosti principů spalovacího motoru.


"8/ Astrologie dříve znala jen 5 planet Přesto měla astrologie údajně stejné úspěchy tehdy, i v moderní době, kdy byly objeveny planety Uran, Neptun a Pluto (nehledě k objevení dalších planetek), se kterými se dnes při výpočtech počítá. Jak to, že dnešní předpovědi vycházejí stejně dobře jako starověké? Buď musí být alespoň jeden z výpočtů chybný, anebo na postavení nebeských těles ve skutečnosti nezáleží a výklad horoskopu je naprosto vymyšlený."

MOJE ODPOVĚĎ: Už jsem možné vysvětlení nastínil pod bodem 2. Toto téma si ale zaslouží určitě více prostoru. Považuji to tedy za dobrý argument.


"9/ Možnost sestavení horoskopu Principy astrologie by měly mít obecnou platnost a sestavení horoskopu by mělo být možné všude. Nikoli, například na polárním kruhu nelze určit čtveřici základních bodů (viz 1/), když tu jednou za den splyne ekliptika s horizontem. A na pólu to rovněž nelze, protože tam není definován místní poledník.)"

MOJE ODPOVĚĎ: To je zajímavý argument, který nedokážu teď nijak vyvrátit. Sám věřím, že by měly principy astrologie mít obecnou platnost. Tyto extrémy se sice týkají nekonečně malého bodu v čase a nekonečně malých bodů na povrchu Země, ale jako argument jsou validní.


"10/ Souhvězdí jako svébytný celek Není jasné, proč by měla mít na člověka nějaký vliv jednotlivá souhvězdí, resp. od nich odvozená znamení. Vždyť je to jen náhodné seskupení projekce hvězd, které leží v různé vzdálenosti a netvoří samostatnou skupinu."

MOJE ODPOVĚĎ: Znamení západní astrologie mají se souhvězdími společná jen jména, jinak vůbec nic. Vše je odvozeno od polohy Slunce vůči Zemi. (určující jsou rovnodennosti, slunovraty atd.)


"11/ Experimentální výzkum vlivu nebeských těles na člověka Nesporný je jen vliv Slunce, často předpokládaný je vliv Měsíce a jeho fází. Zjistilo se však stovkami pozorování, testů a statistických studií, že měsíční fáze nemají vliv na úmrtnost, vraždy, sebevraždy, úrazovost, domácí násilí, únosy, výskyt nemocí, alkoholismus, epilepsie, náměsíčnost, spánek, plodnost, počet porodů, příjmů na psychiatrická oddělení nebo jiná nemocniční oddělení, ani na růst hub, počasí, přírodní katastrofy a zemětřesení."


MOJE ODPOVĚĎ: To je silné a přitom ničím zde nepodložené tvrzení. Jak jsem psal, autisté jsou na měsíční fáze citliví a lze si o tom něco zjistit. Zvířata beze sporu také a Měsíc má obrovský vliv třeba na příliv a odliv. I kdyby se tyto věci neprokázaly, tak to není argument proti výsledkům astrologie.

příliv a odliv během jednoho dne
příliv a odliv během jednoho dne


"12/ Poloha Slunce a planet vůči souhvězdím Projekce Slunce a planet se pomalu posouvá po ekliptice v důsledku precese, posunu rotační zemské osy. Vlivem precese se jarní bod od doby, kdy vznikla astrologie, přesunul ze souhvězdí Berana do souhvězdí Ryb a blíží se již do souhvězdí Vodnáře. Není tedy jasné, jak mohou astrologické poučky odvozené pro polohy planet v tehdejších souhvězdích platit i pro současnost. kdy se Slunce i planety promítají do úplně jiných souhvězdí."

MOJE ODPOVĚĎ: Tento argument poukazuje na to, že autor se pouze povrchně seznámil s tématem, o kterém píše. Západní astrologie pracuje se znameními, ne se souvězdími. Pracuje s takzvaným tropickým zvířetníkem. První stupeň znamení Berana začíná tam, kde začíná jarní bod nehledě na polohu hvězd a souhvězdí. Dobří astrologové samozřejmě o precesním pohybu vědí a pro některé je výše zmíněný přesun jarního bodu do souhvězdí Vodnáře právě začátkem tzv. věku Vodnáře.


"13/ Vlastnosti člověka, narozeného v určitém znamení Rozsáhlé studie s mnohatisícovými soubory nezjistily žádnou korelaci mezi datem narození a osobními vlastnostmi a inteligencí člověka, právě tak jako se nenašel vztah mezi těmito vlastnostmi a narozením v určitém znamení zvěrokruhu."

MOJE ODPOVĚĎ: Jak poctivě a nezaujatě tyto studie hledaly a jaké byly daná kritéria? V situace kdy tisíce lidí, někdy velmi vzdělaných a aktivních i v jiných odvětvých vědy tvrdí, že tu tato souvztažnost je, bylo by dobré dát nějaký odkaz na uváděné studie. Pak může vzniknout diskuze.


"14/ Okamžik narození jako základ horoskopu Který je to vlastně okamžik? Je to začátek porodu, odtok plodové vody, otevření branky, vyjmutí dítěte, první nádech nebo přestřižení pupečníku? Není jasné, proč by právě tento okamžik měl být z hlediska vlivu planet na člověka tak důležitý. Vždyť kosmické vlivy, které působí na dítě v okamžiku narození, působily na ně i v děloze od okamžiku početí. Jinou námitkou je, že dobu porodu lze ovlivnit. Stačí urychlit nebo zdržet porod o několik minut a novorozenec se může dostat do jiného segmentu, "domu". Představa, že by se tím měl novorozenci změnit celý jeho budoucí osud, je absurdní."

MOJE ODPOVĚĎ: Jako okamžik zrození se bere první nádech. Pokud se najde matka, která bude v rámci vědy ochotná uměle oddalovat čas porodu, tak to dítě bude mít hodně zvláštní osud nehledě na horoskop. Haha. Stejně tak mě stačí hodit něco těžkého z okna někomu na hlavu a budu mít úplně jiný osud a to ani pořád nezacházím do teorie motýlích křídel apod.


"15/ Vliv planet v okamžiku porodu Planety nemohou mít dominantní význam. Větší význam mají geny, zdraví matky, způsob porodu - kleště, císařský řez, okolnosti porodu atd., které by musely případný vliv planet nepochybně přehlušit."

MOJE ODPOVĚĎ: Řeknu jen pár příkladů, ze kterých bude jasné, co chci použít za protiargument: Povaha matky a vztah k ní se v horoskopu dítěte astrologicky dá také hledat. V horoskopu matky může být naznačen těžký porod. Dále také jsou lidským rasám respektive národům přiřazovány určité znamení atd. by se dalo zacházet do hloubky, ale pokud já vím, tyto oblasti jsou velmi málo prozkoumané.


"16/ Výpočet horoskopu podle chvíle narození Astrolog, pokud chce sestavit horoskop přesný, musí znát polohu nebeských tělech v době narození klienta. Výpočet bez počítače je nesmírně pracný, i s počítačem to není jednoduché. Není pravděpodobné, že by se astrologové přesným výpočtem zdržovali."

MOJE ODPOVĚĎ: Autor dělá jakoby zkoumal nějakou prehistrickou dobu, která už je se vším všudy ztracena. Doporučuji přečíst nebo alespoň prolistovat Prognostickou astrologii od Květoslava Minaříka z padesátých let nebo Praktickou astrologii od Jana Kefera ze třicátých let a uděláte si představu o pracnosti astrologie před výpočetní technikou.


"17/ Znalost data narození Většina lidí nezná přesnou hodinu, natož potom přesnou chvíli svého narození. Přesto zhotoví astrolog horoskop u každého."

MOJE ODPOVĚĎ: "Přesto zhotoví astrolog horoskop u každého." Někdy ano, ale zkoušel autor zjistit jak? Pokud ne, není se o čem bavit.


"18/ Testy nepotvrzují platnost horoskopu Provedeny byly stovky testů platnosti horoskopu v desítkách nejrůznějších modifikací. Byly to testy empirické, statistické i dvojitě slepé experimenty. Všechny vyzněly v neprospěch astrologie. Bylo např. zjištěno, a/ že 90% osob považuje za pravdivý horoskop, náhodně vybraný z kalendáře, pokud je představen jako jejich osobní horoskop, b/ že proband nepoznal svůj vlastní horoskop mezi deseti předloženými, c/ že astrolog nedokáže přiřadit horoskop k exaktně provedenému osobnostnímu dotazníku, d/ že každý astrolog z tzv. "karty zrození" odvodí jiné vlastnost klienta, e/ že astrolog nepozná, který horoskop patří ke kterému členu z dvojice dvou extrémně odlišných osob, f/že klient popisuje horoskop jako zcela přesný popis jeho osobnosti, i když se v něm všechny pojmy změní v opak atd."

MOJE ODPOVĚĎ: Že je pro spoustu lidí astrologie jen vírou nebo dokonce pověrou nepopírám, ale jinak je má odpoveď stejná jako u bodu č. 13.


"19/ Argument dvojčat Astrologové tvrdí, že osud člověka je určován přesnou chvílí jeho narození. Dvojčata se však narodí prakticky ve stejnou chvílí, přesto jsou jejich osudy často jiné."

MOJE ODPOVĚĎ: A často jsou zarážejícím způsobem stejné, jenže ne vždy a tak je tohle pro mě velmi validní argument. Zaslouží si více pozornosti.


"20/ Výsledky astrologického věštění Veškeré předpovědi astrologů, týkající se katastrofických událostí nebo osudů významných lidí selhávají, jak svědčí opakované zpětné porovnání jejich předpovědí. Správných je obvykle jen 10% předpovědí, což odpovídá náhodě a pouhému hádání. Takové přehledy sestavují kritici astrologie v řadě zemí se stejnými výsledky. Výsledky věštby jsou správné jen tehdy, když je astrolog odvozuje od zřejmých trendů a na základě pravděpodobnosti, nebo tehdy, když je "věštba" publikována post factum"

MOJE ODPOVĚĎ: kdosi řekl: Astrologie není "hádáním" osudů s určitým procentem pravděpodobnosti, ale vědou, která má ve svém oboru až dosud příliš mnoho záhad. (ale i tak mně osobně pomohla předpovědět různé věci a setkal jsem se s podobným úspěchem i u jiných astrologů)


"21/ Úspěšné osobní a partnerské prognózy podle horoskopu Jsou snadno vysvětlitelné psychologickými efekty, především "chladným čtením". Věštba nevychází z hodnocení horoskopu, který je jen dekorací, analogem křišťálové koule, ale z poznatků, které získá astrolog rozhovorem s klientem. V rozhovoru s ním orientačně pozná, jaký klient je, co má na srdci a co potřebuje. První odhad cílenými otázkami a pozorováním reakcí a mimiky pacienta postupně zpřesňuje. Astrolog pak klientovi sděluje, co ten chce slyšet."

MOJE ODPOVĚĎ: To je silné obvinění, které může být u někoho na místě, ale já, pokud jde o astrologického zkoumání vztahů, vycházím z horoskopů.


"22/ Formulace horoskopu Pokud astrolog nezjistí přesnější údaje o klientovi, pak sestavuje horoskop obecně, široce, zcela vágně. Uplatňuje především pozitivní údaje a doplní je malou příměsí údajů negativních, což zvyšuje věrohodnost astrologa - věštce. Z široké nabídky si klient selektivně vybere údaje pro něj příznivé, které pokládá za správné. Jde o tzv. selektivní myšlení, o barnumský resp. Forerův efekt."

MOJE ODPOVĚĎ: Horoskop respektive výklad horoskopu není finální zpráva o něčím životě, ale spíše nástroj pro práci s "psychologií kosmických vlivů". Pokud se narodí dva lidé s podobnými horoskopy, jeden v Africe a druhý třeba ve Švýcarsku, jeden bude muž, druhý žena, tak samozřejmě nebudou mít stejné životy ani kdyby se o to usilovně snažili. V podobném stylu se musí přihlížet k více faktorům.


"23/ Rizika astrologických předpovědí pro jedince Negativní předpověď může ovlivnit zdraví, partnerské vztahy, psychiku jedince i celé rodiny. Existují stovky příkladů, kdy astrolog věštil klientovi vážnou chorobu nebo naopak její existenci popřel, s těžkými důsledky pro psychiku i zdraví klienta. V poslední době se šíří věštění příštího osudu novorozenců, což je zvlášť nebezpečné pro další vývoj dítěte, pokud rodina věštbě uvěří."

MOJE ODPOVĚĎ: Toto není argument proti astrologii, ale v nejlepším případě jen poukazování na šarlatánství některých lidí, kteří se za odpovědné astrology vydávají.


"24/ Víra v osud Astrologie svými věštbami může utvrzovat člověka v přesvědčení, že jeho životní dráha je určena osudem, karmou, což může ovlivnit i jeho aktivitu a směřování. Jestliže je náš osud předurčen, pak je marné vzdorovat a o něco snažit."

MOJE ODPOVĚĎ: Tohle téma si zaslouží snad celou vlastní knihu a já to zkusím co nejvíc zjednodušit. Dalo by se říct, že se stěhovavý pták může rozhodnout, kdy použije nebo nepoužije křídla, přesto je, zdá se, jeho osudem letět na zimu do teplých krajin. Je existence tohoto osudu důvod k letargii? Kdyby pták začal používat astrologii, uvědomil by si, že nelétá na jih, protože chce, ale protože je to jeho osud (je přece stěhovavý pták), přesto musí vyvinout spoustu úsilí, aby tam doletěl. Tolik velmi stručně a obrazně k dnes velmi opomíjenému tématu, které si zaslouží mnohem více pozornosti a prostoru.


"25/ Rizika astrologie pro společnost Astrologie spolu s množstvím dalších iracionálních disciplín a názorů významně ovlivňuje celou společnost, přispívá k jejímu ohlupování, ztrátě kritického myšlení. Nepochybně tím může vzrůst nebezpečí podlehnutí různým náboženským nebo politickým ideologiím."

MOJE ODPOVĚĎ: Zdá se, že autor sklouznul od tématu "argumenty proti funkčnosti astrologie" k předpokladu, že astrologie prostě nefunguje a názorům, jak poškozuje společnost. Tak o čem je tedy článek, který komentuji?


"26/ Ovlivnění dějin Řada bitev mohla být vyhrána a mnohá politická rozhodnutí mohla být nepochybně správnější, kdyby se postupovalo racionálně a ne podle horoskopu."

MOJE ODPOVĚĎ: Opakoval bych se.


"27/ Astrologie má mnoho různých forem Astrologie není jednotnou homogenní disciplínou, jak je tomu u každého vědeckého oboru, ale je roztříštěna do řady různých forem, škol, směrů i lokálních variant. To je typickou známkou všech pseudovědeckých disciplín."

MOJE ODPOVĚĎ: Spíše tento argument je známkou pseudovědeckého myšlení. Astrologie se zabývá lidskou povahou, charakterem, který tvoří člověku určitý "osud". Ač by to autora možná mohlo překvapit, tak celkem příbuzný obor - psychologie - má také mnoho větví a přístupů od Freuda přes Junga až třeba po B.F. Skinnera. A není snad například v teoretické fyzice snaha o syntézu obecné relativity a kvantové mechaniky už dlouho ve stádiu teorií?


"28/ Kuriózní terminologie Astrologie hýří fantasmagorickými pojmy, jejichž cílem je jen zahalit astrologii do záhadného hávu a představovat ji jako vědeckou disciplínu. Termíny jako kvadratura, konjunkce, sextil, kvinkux, trigon, bikvintilis, semkvadrát, dispozitor, radix, casus, detriment, orbis, dům a jeho hroty, dračí hlava jsou úžasně onomatopoické, leč velký smysl nedávají a matou hlavy i astrologům, protože každá jejich škola má jinou definici pojmů. Některé pojmy zavedl, nejspíše z recese, sám J. Kepler (Kapišinský)."

MOJE ODPOVĚĎ: To už si autor dělá ze mě pseudovědeckou prdel, ne? Většina z vyjmenovaného jsou astronomicky definované pojmy užité v astrologii. Například dračí hlava je místo průsečíku dráhy Měsíce s rovinou ekliptiky z hlediska ekliptikální délky. Konjunkce je to samé v astrologii jako v astronomii. Dále má astrologie jako obor samozřejmě nějakou svojí specifickou terminologii. Mám po tomto bodu problém brát dál autora článku vážně a nesnažím se ani předpokládat, že viděl Keplerovo "De Fundamentis Astrologiae Certioribus". Pro účely tohoto článku ale zareaguji na všech 33 "argumentů".


"29/ Serióznost astrologie Tu astrologie postrádá, jak dokazují četné falzifikace a výmysly, týkající se např. zkreslení smyslu Keplerových horoskopů, Nostradamových předpovědí, postojů generála M.R. Štefanika k astrologii, sporu Halley-Newton a j. (Kapišinský)."

MOJE ODPOVĚĎ: Nebudu se zabývat jednotlivými body a poukážu na "racionalitu" autora svým ironickým výrokem. "Serióznost fyziky: Tu fyzika postrádá, jak dokázují četné falzifikace a výmysly......"


"30/ Vztahy k jiným disciplínám Pseudovědeckou povahu astrologie dosvědčují i těsné vztahy s řadou pseudovědeckých disciplín, např. s alchymií, homeopatií, antroposofií, numerologií i s řadou metod alternativní medicíny."

MOJE ODPOVĚĎ: Astrologie jako obor má svojí definici, která má více verzí, protože existuje více přístupů, ale jsem si téměř jist tím, že žádná z těchto definic nestojí na funkčnosti nebo nefunkčnosti homeopatie, případně na zájmu o ní.


"31/ Typické rysy astrologie Astrologie nese všechny další typické rysy pseudovědy: Rozpor s vědeckými poznatky, nelogická tvrzení, nejednotný systém, tajuplnost, magie, spekulace, subjektivita, vágní předpovědi, lpění na dogmatech, odmítání kritiky, neserióznost aj."

MOJE ODPOVĚĎ: O ukvapená až nelogická tvrzení nemá nouzi autor článku respektive autor mnoha z těchto argumentů. Navíc všechno řečené v tomto bodě je jen bodová kompilace předchozích argumentů nebo kritika charakteru některých astrologů. Dokazuje to o astrologii asi tolik co o fyzice předpovědi "vědců", kteří tvrdili, že nic těžší ho než vzduch nemůže létat.


"32/ Názor vědeckých kruhů na astrologii V přírodovědeckých kruzích, např. v astronomických společnostech, na vysokých školách, akademiích věd, ale i např. v Americké humanistické společnosti a samozřejmě ve skeptických kruzích je astrologie považována jednoznačně za pseudovědu."

MOJE ODPOVĚĎ: Tvrzení, že něco považuje mainstreamová věda nebo "skeptické kruhy" za pseudovědu, není vědecký  a racionální argument proti astrologii. Stejně tak ustálené názory o placatosti Země nebyly vědecké argumenty proti její kulatosti. V současnosti také existují celé nové vědecké uskupení a projekty, které se odštěpují od vědy hlavního proudu považujíc jí za přežitý dogmatismus.

příklad alternativního pohledu na kosmologii jakožto výsledek spolupráce vědců mimo hlavní proud vědy"33/ Astrologie jako moderní věda? Astrologie je fosilizovaný relikt staro- a středověku. Vznikla před 4-6 tisíci léty, horoskopy se sestavují 2000 let. Zatímco každá vědecká disciplína se plynule a rychle vyvíjí a mění svá paradigmata, principy astrologie a sestavování horoskopů zůstávají neměnné po celou dobu její existence. Jedinou známkou modernizace a ovšem i vědeckosti je počítač na výrobu horoskopů."

MOJE ODPOVĚĎ: To není vůbec pravda. Je například velký rozdíl mezi tou středověkou a moderní astrologií. Stejně tak starověká astrologie dokumentovaná hlavně dílem Tetrabiblos je rozdílná od té středověké.


"Vím, co mne čeká. Kritikům mého přehledu však musím sdělit, že jsem si plně vědom obrovské role astrologie v historii, její role v předvědeckém snažení, v kulturním životě minulosti, v oblasti náboženské, v umění i v praktickém životě, politice a vojenství. Přiznám se, že nesmírně obdivuji úsilí a fantazii někdejších astrologů, kteří se snažili vysvětlit svět i povahu člověka v době, kdy neměli k dispozici žádný z nástrojů moderní vědy. Obdivuji i technickou složitost i krásu horoskopů. Nic to však nemění na tom, že astrologie nepatří do vědeckého světa, kam ji mylně astrologové řadí.

Ještě maličkost. Moc mne mrzí, že jsem svůj seznam nedokázal zakulatit. Jak to vyšlo, tak to vyšlo. Doufám, že mi někdo z čtenářů poradí, který argument je mylný, nebo že mi jich přidá dalších sedm."


MOJE REAKCE: Osobně to vidím tak, že lze zredukovat těch třicet-tři argumentů na tři. Na bod 19 "Argument dvojčat", bod 9 "Možnost sestavení horoskopu", který se svou zajímavou problematikou týkající se polárních kruhů a pólů je překvapivě dost originální a bod 8 "Astrologie dříve znala jen 5 planet". V těchto argumentech ale nevidím důvod k zavrhnutí astrologie, ale spíše něco co si zaslouží podrobnější průzkum a na co je třeba si teprve posvítit v rámci vědecké odpovědnosti. O tom ale někdy jindy.Pokud vás toto téma zaujalo a chcete o něm diskutovat, budu rád,

 když dáte vědět, co si o tom sami myslíte, na e-mail.